Publications

 • Meta-Transfer Learning for Few-Shot Learning
  Qianru Sun, Yaoyao Liu*, Tat-Seng Chua, Bernt Schiele
  2019 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR 2019. [pdf]
 • NUS-TJU @ The 2nd MSR Video to Language Challenge
  An-An Liu, Ning Xu, Yurui Qiu, Xinhui Li, Mengjie Li, Yaoyao Liu, Yongkang Wong, Weizhi Nie, Yuting Su, Mohan S. Kankanhalli
  Technical Report for ACM MM 2017 Challenge [link]

Patents

 • LSTM-network-based Multi-label Video Event Detection Method
  Yuting Su, Yaoyao Liu*, An-An Liu
  Pending, Application Number: CN201711053139.2 [Google Patents] [Espacenet] [Global Dossier]